Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Politieke Partijen en Politici » Leefbaar Nederland: strijd voor vertrouwen of uiting van zwa
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Leefbaar Nederland: strijd voor vertrouwen of uiting van zwa
BerichtGeplaatst: Wo Okt 24, 2001 12:36 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Leefbaar Nederland poneert zich als een partij die het vertrouwen van de kiezer in de politiek wil herstellen (Zie het <A HREF="http://www.leefbaarplaza.nl/html/25puntenpamflet.html">het 25 punten pamflet van LN</A>). Welnu, ik betoog dat, mocht er uberhaupt sprake zijn van een verlies van het vertouwen in de politiek, het vertrouwen juist geschaad wordt door de mogelijkheid dat er partijen zoals Leefbaar Nederland zich verkiesbaar kunnen stellen. Juist door zich te positioneren als een vertegenwoordiger van een keuzemogelijkheid waarbij de kiezer zijn stem kan uitbrengen tegen het huidige politieke discours maakt Leefbaar Nederland zich schuldig aan de meest enstige bedreiging van de democratie: het opgeven zich te willen verdiepen in het uiterst moeilijke continue debat over de principes van het "samen leven".

Dit debat is in de laatste jaren steeds gecompliceerder geworden, mede doordat de debatten die aan het huidige discours vooraf zijn gegaan hun resultaten beginnen af te werpen. De conflicten van weleer zijn gedeeltelijk bestreden en er zijn (gelukkig) nog maar weinig aanleidingen om nog direct op de bres te springen en actief te participeren in het politieke debat. Neemt niet weg dat er nog wel een groot aantal zaken zijn die wel degelijk nog enig aandacht behoeven. Zaken, die veel fundamenteler van aard zijn en daardoor ook veel moeilijker te behandelen. Zaken, die direct de grondbeginselen van iedere politieke partij treft en daardoor ook veel moeilijker te behandelen zijn vanuit een onderhandelingsdebat. Neem bijvoorbeeld het euthanasie vraagstuk, een vraagstuk dat voor de christelijke partijen eigenlijk nauwelijks bespreekbaar was omdat het de basis van die partijen direct betrof. Toch is men in de tweede kamer in een uiterst moeilijk debat uiteindelijk er toch in geslaagd tot een standpunt te komen zonder dat een van deze partijen gesneuveld is. Dat is politiek heden ten dagen: gecompliceerde vraagstukken waar je als kiezer of vertegenwoordiger niet zomaar een antwoord op kunt formuleren door een rode, paarse, blauwe of groene pet op te zetten. Dat vereist het passen van heel veel petten. Maar dat je een pet moet opzetten in de discussie is nu eenmaal een noodzaak die voortvloeit uit de grondbeginselen van de democratie. Dat vereist enig voorstellingsvermogen en een onvoorwaardelijke betrokkenheid met de wil om samen onze individuele vrijheden te delen. Tegen deze achtergrond ben ik ook van mening dat onze volksvertegenwoordiging uitermate goed functioneert. En ik wijs dan ook hardnekkig het standpunt van Leefbaar Nederland af dat de huidige politiek partijen debet zijn aan het verlies van de interesse van de kiezers voor de politiek. Mijn mening is juist dat de opkomst van een partij als Leefbaar Nederland met hun platvloerse en populistische retoriek debet is aan de teloorgang van de betrokkenheid van het individu met de politiek. Immers, zij verstoren de uiterst moeilijke pogingen van de kiezers de verschillende petten te passen gegeven de diepgaande vraagstukken die hen voorliggen en lokken hen weg met een opgeklopt verhaal dat je helemaal geen pet hoeft te dragen om je nog enigzins politiek betrokken te voelen.

Leefbaar Nederland verkoopt politiek als een soort feel-good lifestyle artikel. Als een soort modeverschijnsel, waarmee je je al dan niet prettig voelt. Walgelijk, dat zeker, maar gevaarlijk bovendien. Want wat schaf je met zo'n partij aan. Zo'n partij die niet vanuit basisprincipes redeneert maar redeneert volgens het reductio ad absurdum principe. Wat kan je in godsnaam van zo'n partij verwachten indien ze zich niet kunnen uitdrukken in het huidige democratische, politieke discours? Een partij die de diepgang van dit discours niet verstaat. Een partij die niet begrijpt dat betrokkenheid in deze tijd niet voortvloeit uit smaak maar uit een geavanceerd overwegen van haast existentiele argumenten. Een partij die niet begrijpt dat sommige politieke vraagstukken een dusdanige graad van geavanceerdheid hebben bereikt dat er zelfs moet nagedacht worden over de definities van de principes waaruit meningen voortvloeien. Dat het niet gaat om een (al dan niet overwogen) ad hoc meningsuiting maar om te durven ergens voor te staan en niet alleen voor een, twee of drie meninkjes.

Neem bijvoorbeeld het naar mijn mening nog steeds zeer actuele conflict tussen het solidariteitsbeginsel en liberale vrijheidsbeginsel. Solidariteit en liberale vrijheid zijn principes die in deze tijd niet alleen maar gehanteerd worden om een gegeven standpunt te verdedigen danwel te weerleggen in een open discussie. Nee ze zijn verworden tot principes die direct ingrijpen in de wijze waarop wij met elkaar omgaan. Ze worden op onbediscusieerbare manieren gehanteerd buiten het politieke platform en zijn in sommige gevallen zelfs deel gaan uitmaken van onze cultuur. In dit verband zou je je inderdaad kunnen afvragen of er wel sprake is van een verlies aan vertrouwen in de politiek. Misschien is er wel een te groot vertrouwen in de politiek en de beginselen waaruit die politiek wordt bedreven.

Nee, voor mij is Leefbaar Nederland een uiting van zwakte, van slechte smaak en een blijk van onvermogen om intersubjectieve samenlevingsprincipes bediscusieerbaar te stellen door een, twee of drie meninkjes te hebben. (Er zijn ook LN'rs gesignaleerd die 4 of 5 meningen hebben, maar voor de "sake of the discusion" beschouw ik die als a-typisch)

Trouwens, ik verheug me wel op het aankomende debat tussen de echte partijen en Leefbaar Nederland. Met Pim Fortuin, de Jacques D'Ancona van de publieke opinie, moet dit tot kostelijk vermaak leiden.

------
Leefbaar Nederland: strijd voor vertrouwen of uiting van zwa
BerichtGeplaatst: Do Okt 25, 2001 13:32 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Paul,

je pleidooi tegen LN komt op mij over als een partijpolitieke poging om deze nieuwe partij in diskrediet te brengen. Een stukje minder nette verkiezingspraat dus.

Ik zie LN als nieuwe partij niet zitten na hun mistigheid over de inhoudelijke punten, de tegenspraak tussen beloofde interne democratie en het autoritair binnenhalen van Pim Fortuyn en de nu blijkbaar gekozen rol van conservatieve splinter.
Toch moet mij van het hart dat een groot deel van jouw argumenten niet terecht is.

Er is wel degelijk een verminderd vertrouwen in de politiek, naast de door jou opgemerkte verminderde interesse. De kiezer merkt, terecht volgens mij, dat de bestaande politieke partijen zich steeds minder gelegen laten liggen aan de meningen en wensen van de kiezers. Op alle bestuurlijke niveaus is dit merkbaar: burgemeesters die in de ene plaats wegens slecht functioneren weg moeten worden in een andere plaats doodleuk opnieuw benoemd, gemeenten worden samengevoegd tegen de wil van een grote meerderheid van de burgers in die plaatsen in, de affaire Peper (die alweer gerehabiliteerd schijnt te zijn, maar wel onbetrouwbaar gebleken is), bewindslieden die per definitie de hand boven het hoofd gehouden wordt ook al functioneren zij ver beneden de maat, het referendum dat wordt afgestemd in de senaat, maar vervolgens toch in een andere vorm wordt doorgedrukt om D'66 binnenboord te houden, en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Dat gebrek aan vertrouwen wordt dus duidelijk veroorzaakt door het handelen van de huidige partijen. En het is ook niet van vandaag of gisteren, het is een proces dat al minstens 20 jaar zichtbaar is.

Je claimt dat het politieke debat moeilijk zou zijn, een zaak voor specialisten en te hoog gegrepen voor de politieke 'beunhazen' (mijn bewoording) van LN. Is het niet eerder zo dat de politiek zich door zich op deze manier te profileren steeds verder verwijdert van de praktijk van alledag, van de meningen die bij het volk leven (het volk begrijpt tenslotte toch niets van het 'hoogwaardige' en gespecialiseerde debat waar je op doelt)? Dat de politiek zich zo op een voetstuk plaatst, zich onbegrijpelijk maakt voor de kiezer en zich verwijdert van de realiteit?
In dit licht gezien vind ik het volkomen terecht dat er kiezers zijn die zeggen: dit is niet wat ik wil. Ik wil een partij die zich om ons, de kiezer, bekommert, die praktische problemen aanpakt die mij, als gewone burger, aanspreken en waarvan ik het resultaat kan ZIEN! Leefbaar Nederland presenteert zich als zo'n partij (of het dat ook wordt valt nog te bezien), en dat spreekt de kiezers terecht aan.

Blijkbaar zie jij de politiek als het exclusieve terrein van de beginselpartijen, met als belangrijkste uitgangspunten het socialistische solidariteitsbeginsel en het liberale vrijheidsbeginsel. In de eerste plaats vergeet je dan het (christelijk) ethisch denken als grondbeginsel en in de tweede plaats is die vooronderstelling volgens mij onjuist.
De politiek is simpelweg het terrein waar zich de strijd om de macht afspeelt. In een democratie zou het zo moeten zijn dat de politiek probeert om de kiezers ervan te overtuigen dat ZIJ degenen zijn die die macht het beste, dus het meest in het belang van de samenleving, kunnen uitoefenen. Dit kan op basis van een beginsel als socialisme, liberalisme of christen-democratie (dan wel mengvormen daarvan), maar het is ook heel goed mogelijk om dit te doen op basis van een pragmatisch programma, of zelfs op basis van een belangenprogramma (Boerenpartij, Nederland Mobiel, ouderenpartijen).
Tegen DEZE achtergrond kom ik tot de conclusie dat de politiek steeds minder goed functioneert, en dat een grondige heroriëntatie noodzakelijk wordt (zie de discussie "Democratie in Nederland is een wassen neus" in het forum Politieke filosofie). Omdat de politiek zich steeds meer al een eigengerechtigde autoritaire kliek gedraagt, die geen nieuwkomers accepteert (zie de reactie op LN) en die al lang geen vertegenwoordiging meer is van wat er bij de kiezers leeft, geen VOLKSvertegenwoordiging dus.

Ik vind het dan ook onterecht, misleidend zelfs dat je claimt dat politiek bedrijven een vak apart is, alleen voor specialisten. Dat zou het niet moeten zijn en als dat wel zo is is er dus iets grondig fout met de politiek.
Terugkomend op LN: politieke eenvoud is dus niet iets minderwaardigs, maar juist verfrissend. Het laat zien waar volgens de kiezers de werkelijke pijnpunten liggen, punten die door de huidige politiek grotendeels verwaarloosd of zelfs genegeerd zijn.

Je gedreven betoog, verheven woordgebruik en onnodige retoriek overtuigen mij dus allerminst. Integendeel, zij benadrukken nog eens dat de kloof tussen politiek en burger erg groot geworden is, en dat het tijd is om daar wat aan te doen.

Daarom vind ik het zo jammer dat LN haar positieve benadering zelfs vóór de eerste verkiezingen al laat vallen door bijvoorbeeld een (ook nog verkeerde) lijsttrekker van bovenaf te parachuteren, en door het openbare debat met de kiezers op Internet toch niet aan te durven.
Dus Paul, je kunt best kritiek hebben op LN, maar kom dan wel met de JUISTE kritiek!
Leefbaar Nederland: strijd voor vertrouwen of uiting van zwa
BerichtGeplaatst: Vr Okt 26, 2001 14:06 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ja Theo, zonder gedrevenheid gaat alleen de zon op is mijn motto. Daar hoort zo nu en dan ook wat verheven woordgebruik en gezonde retoriek bij.

Maar goed, terzake, ik pleit inderdaad voor wat jij noemt een grondbeginselenpolitiek. Naar mijn idee de enige mogelijke vorm van een goed functionerende democratie. Het principe van een democratie is dat je een partij (in ons land) of partijafgevaardigde (bijv. Amerika) kiest die voor een gegeven periode jouw standpunten kan verdedigen. Bij het maken van een dergelijke keuze dien je je dus af te vragen wat je van een partij of afgevaardigde kan verwachten. Nu, maar ook in de toekomst. Naar mijn idee kun je dat alleen wanneer je weet wat, en laten we het even bij Nederland houden, de onveranderlijke 'trait' of statische verzameling beginselen van een partij is waaruit die partij in een voortdurend veranderende samenleving dynamisch zijn standpunten vormt. Helaas kan ik een dergelijke verwachting niet afleiden bij een partij die zich alleen kenbaar maakt met een verzameling van x standpunten. Deze standpunten of meningen kunnen alleen maar vertegenwoordigen wat zo'n partij nu vindt. Maar zijn deze standpunten ook nog geldig over bijv. 2 jaar, wanneer de samenleving er toch weer iets anders bijligt? Zo niet, wat kun je verwachten van zo’n partij indien blijkt dat of de sentimenten in de maatschappelijke discussie zijn verschoven of onze samenleving wordt geconfronteerd met geheel nieuwe zaken (bijv. een ernstige terroristische dreiging). Passen zij zich aan aan de sentimenten die op dat moment leven in de maatschappij of worden hun heimelijke principes (die ze naar mijn mening moeten hebben anders kun je ook geen standpunten afleiden, maar dat terzijde) alsnog geopenbaard en blijken we misschien wel een goede of misschien wel een zeer foute partij te hebben binnengehaald. Beide reacties lijken me te onvoorspelbaar en daardoor niet wenselijk.

Jij stelt dat ik beweer dat politiek iets is wat alleen is weggelegd voor specialisten. Ik stel dat ik dat niet beweer. Ik beweer dat we als kiezers in deze complexe en continu veranderende samenleving meer te rade moeten gaan bij onze principes, bij wat ons beweegt. Dat dit niet eenvoudig is is evident maar om dit over te laten aan specialisten vind ik nu net te ver gezocht.

Mijn idee is dat hoe geavanceerder de samenleving, hoe complexer de individuele vrijheid. Om die vrijheid te beschermen dient het individu de dieperliggende lagen te ontdekken van de motieven van zijn handelen. Waarom veel geld verdienen, waarom meer mobiliteit, waarom succes, waarom geen oorlog, waarom wel? Al deze waarom vragen zullen onherroepelijk leiden tot de vraag hoe we deze vrijheden kunnen verenigen met de vrijheden van anderen. Ervan uitgaande dat er geen absoluut, collectief vrijheidsideaal bestaat is dit een zeer moeilijke doch zeer belangrijke taak, willen we onze eigen vrijheid veilig stellen. Zo niet, is er altijd wel een ander die aan jouw vrijheid zal tornen! Laat me met rust is geen optie. In die zin pleit ik wel voor deskundigheid, maar die is allen bij de gratie van zijn behoefte zijn vrije wil te volgen bij voorbaat gegeven. Om met een kundig filosoof te spreken: 'het gezonde verstand is het best verdeelde goed ter wereld'.

De uitkomst van deze onderzoekingstocht naar het wezen van onze vrijheid kunnen we gelukkig met elkaar bediscussiëren op het politieke strijdtoneel. Dit toneel ligt open voor iedereen en ieder kan op zijn manier een rol spelen op dit toneel. Je kunt je afzijdig houden, je kunt een stem uitbrengen, je kunt de koers mee bepalen in een bestaande partij waar je je stem op uitbrengt, je kunt zelfs je eigen partij oprichten. Een scala aan mogelijkheden die, dunken mij, het mogelijk maken om je standpunten optimaal te verdedigen zonder daarbij noodzakelijker wijze je macht uit handen te geven. Ik moet toegeven dat dit alleen iets zegt over de aard van het toneel en niets over de spelers die erin meedoen. Dat vind ik ook niet zo belangrijk want in de strijd om vrijheid is iedereen een hoofdrolspeler en zolang er meegespeeld kan worden is alles dik in orde. Dat is mijn vertrouwen in de Politiek (met hoofdletter p). Het vertrouwen waar jij op doelt is vertouwen in de politiek met kleine letter p: het geroep van alle hoofdrolspelers om aandacht, zelfs van die die naast het toneel staan te roepen. Het hoort er wel bij maar is niet de hoofdzaak. Het gaat altijd om de uitkomst van het geroep om aandacht en de mogelijkheid om te roepen.
Ik geloof niet dat in deze setting er spelers of groepen spelers zijn die meer macht bezitten. Macht, in de zin van vermogen om invloed uit te oefenen in het kader van de bewaking van de individuele vrijheid, of het recht daarop is iets wat we allemaal al bezitten bij onze geboorte, de kunst is om die in de loop van je leven niet uit handen te geven en diezelfde macht te gebruiken om te voorkomen dat iemand anders zijn macht onder bepaalde omstandigheden wil of moet vergeven. Deze (positieve) macht kun je met name aanwenden op het politieke strijdtoneel.

De macht waar jij op doelt is een bestuurlijke macht en is slechts een uitvloeisel van de strijd der positieve machten. Het valt niet te betwijfelen dat deze bestuurlijke macht bij tijd en wijlen verkeerd wordt aangewend en wat dat betreft is zij ook maar een afspiegeling van hoe in de gehele samenleving bestuurlijke macht wordt gebruikt en misbruikt. Maar dat is nog geen reden om te twijfelen aan de Politiek. De volksvertegenwoordiging kan dergelijke lieden immers ten alle tijden terug fluiten. Zo niet kan de volksvertegenwoordiging altijd worden benaderd dit te doen.

[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd op 26 Oktober 2001 om 20:58 uur]
Leefbaar Nederland: strijd voor vertrouwen of uiting van zwa
  Weerwoord forum index » Politieke Partijen en Politici
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 1  

  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.