Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Onderwijs en Gezondheidszorg » Voeding, gezondheid en verstoorde marktwerking.
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Voeding, gezondheid en verstoorde marktwerking.
BerichtGeplaatst: Vr Nov 08, 2002 23:22 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Hoewel in de gezondheidszorg veel beroepsbeoefenaren nauwelijks inzicht hebben in de relatie die er bestaat tussen voeding gezondheidspreventie en de aspecten die voeding in positieve en negatieve zin kan hebben op de menselijke gezondheid, blijkt vooral vanuit de bio-chemie steeds meer kennis te worden ontsloten die daartoe wel mogelijkheden biedt.
Dat juiste voeding van groot belang is voor behoud van de gezondheid en kan bijdragen aan herstel van bij ziekte is een onderwerp dat voor een bepaalde groep geneeskundigen nog steeds in de taboesfeer thuis hoort. Dat is waarschijnlijk hoofdzakelijk te wijten aan een aversie om met open blik kennis te nemen van de ontwikkelingen die buiten de beperkingen van de eigen kennis hebben plaats gehad.
Vanuit die hoek heeft men grote moeite met de op grond van moderne inzichten veranderde opvattingen bij het KWF over de invloed van voeding op de gezondheid. Naar het zich laat aanzien gaat het om een consevatief achterhoedegevecht, waarom er nauwelijks nog een reden bestaat om daaraan veel aandacht te schenken.
In het universitair onderwijs wordt tegenwoordig -in tegenstelling tot vroeger- wel aandacht besteed aan de relatie tussen voeding en gezondheid. Het aantal artsen dat anders kijkt naar de mens en zijn gezondheid neemt gestaag toe en een natuurlijke voedingswijze waaraan door o.m. Moerman, Houtsmuller en tegenwoordig ortomoleculaire artsen wint aan populariteit.
Het onvoorstelbaar complexe metabolisme vormt een dankbare en wellicht nog vele jaren lang een onuitputtelijke bron voor wetenschappelijk onderzoek door bio-chemici, waarin geleidelijk inzicht wordt verkregen. Nu al ziet men geneeskundigen zich meer verdiepen in het wezen van de voeding en preventief zowel als therapeutisch voeding en voedingssupplementen inzetten ten behoeve van hun clientele.
Te verwachten valt dat in de nabije toekomst de opvattingen over de gezondheidsaspecten van de menselijke consumptie steds meer in de schijnwerper zullen komen. Wanneer in toenemende mate kennis beschikbaar komt over de werking van het uitgebreide scala stoffen dat in voeding voorhanden is in combinatie met de functies in het menselijk lichaam die daardoor worden gestuurd dan kan het niet anders of er zal zich een omwenteling in de gezondheidszorg voordoen.
Het is niet uitgesloten dat zo'n ontwikkeling sommige economische belangen in financieel ernstig zal treffen.
Kennelijk bereidt men zich nu al voor op die onwelgevallige ontwikkeling. Als gevolg van het succes dat het toenemende gebruik van voedingssupplementen ten deel valt, is een lobby werkzaam, die het gebruik van voedingssupplementen zo niet onmogelijk wil maken dan toch in elk geval aan banden wil leggen.
De schijn wordt gewekt dat men beangst is dat een toenemend gebruik van natuurlijke voeding, vitaminen en mineralen het ontstaan van kwalen inderdaad zal voorkomen, waardoor de afzet van geneesmiddelen zou kunnen stagneren. Dat zou het bestaansrecht van zeer grote ondernemingen aan kunnen tasten. Dat die daarop niet zitten te wachten en die eventuele ontwikkeling in een zeer vroeg stadium willen stoppen, wettigt de specultatie dat zij ook van mening zijn dat de volksgezondheid buiten hun toedoen ook kan verbeteren.
(wordt vervolgd).
daar is geen soepel weerstand so volkome
soos die geduld en buigzaamheid van bome. E.Eybers
Voeding, gezondheid en verstoorde marktwerking.
BerichtGeplaatst: Za Nov 09, 2002 5:40 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Denk dat je gelijk hebt Melisz.

Maar ik denk dat de farmaceutische industrie zich ook meer en meer gaat toeleggen op het produceren van voedingssuplementen. Dat is nu al een gigantische handel.

Nou, ik neem nog even een dikke vitamine pil, was te lui om een lekkere salade bij de pasta te maken. Krijg ik toch het gevoel dat ik iets tekort kom.(Had gerekend op een relaxed duikweekend, maar het wordt keihard werken, uitgebreid koken zit er dus niet in).

Ben benieuwd naar je vervolg.


"Condemnation without investigation is the height of ignorance". Albert Einstein
Voeding, gezondheid en verstoorde marktwerking.
BerichtGeplaatst: Za Nov 09, 2002 10:41 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Nou, ik neem nog even een dikke vitamine pil


Er is nog hoop voor Numico.
Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de reclame.
Voeding, gezondheid en verstoorde marktwerking.
BerichtGeplaatst: Za Nov 09, 2002 21:15 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Lobby om via het Europese Parlement het preventief en therapeutisch gebruik van voedingssupplementen aan te pakken en te frustreren.

De stuurgroep Vrije Verkrijgbaarheid Essentiële Nutriënten roept sponsors op voor de bekostiging van een advocaat i.v.m een wetsvoorstel ter implementatie de EU-richtlijn voedingssupplementen in Nederland.
In het tweede kwartaal 2002 is door het Europees Parlement de:
"Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen" aangenomen.

Op het bureau van minister Bomhoff ligt thans een wetsvoorstel tot implementering van deze Europese richtlijn voor voedingssupplementen in Nederland.
Het grootste struikelblok in deze regeling is de instellen van de zgn. "lijst van toegelaten stoffen".

Dat impliceert dat alvorens bestaande of nieuwe nutrionele stoffen in voedingssupplementen op de markt mogen c.q. komen, dient elke stof te worden getoetst door een wetenschappelijk comite (CSF), dat moet beoordelen of de voedingsstof wel onschadelijk is.

Deze idioot absurde omkering van de bewijslast wordt met een uitgesproken drogreden doorgevoerd onder het mon van bescherming van de burgers tegen schadelijke stoffen in voedingssupplementen.

Voedingsstofen zijn naar hun aard onschadelijk en er bestaat daarom geen enkele behoefte aan aan toetsing.
De eis van toetsing is een truc van tegengestelde belangenbehartigers om onder het mom van veiligheid voor de burger de opmars van voedingssuppletie in de gezondheidszorg aan banden te leggen.

Volstrekt onnodige betutteling van burgerlijke vrijheden en een groot gevaar voor de volksgezondheid. Invoering van de positieve lijst betekent dat we eeuwigdurend problemen gaan krijgen met import en distributie van voedingsstoffen!

De stuurgroep meent dat er stellig mogelijkheden zijn om ingangen in het Europees recht te vinden om implementering door Nederland van met name de positieve lijst tegen te houden, omdat in Nederland al regelgeving bestaat die met een negatieve lijst werkt tot volledige bevrediging van het maatschappelijk verkeer functioneert.

De Stuurgroep doet een beroep op sponsors om een bijdrage ter ebstrijding van de kosten van een goed in het Europees recht ingevoerde advocaat en de mogelijkheden te onderzoeken voor de Nederlandse overheid om de gewraakte positieve lijst rechtmatig te vrijwaren van implementatie.

Het gevolg van deze -door de farmaceutische industrie ongetwijfeld met gejuich begroete- Europese richtlijn is dat samengestelde voedingssuplplementen in elk geval onnodig veel duurder gemaakt worden, omdat voor elk onderdeel van de samenstelling van het wetenschappelijk comite (SCF) een toetsing nodig is of de voedingsstof wel onschadelijk is.

Kennelijk heeft de Europese Commissie en het Europees Parlement heel wat minder moeite met voor de gezondheid schadelijke stoffen, wanneer die in ons dagelijks voedsel worden verwerkt. Daarbij gold/geldt kennelijk niet de eis dat toeslagstoffen getoetst moeten worden of ze wel zo onschadelijk zijn voor de burgers, als nu geeist wordt voor voedingssupplementen.

Bij mij rijst de vraag of er niet met twee maten wordt gemeten. Mogelijk bestaat bij de EG meer begrip bij het toelaten van een breed scale aan chemische producten voor de voedingsindustie, dan voor het toelaten van middelen die bijdragen aan de volksgezondheid.

Maar ja in het geval van de voedingsadditieven gaat het OOK weer om de economische belangen van de chemische en farmaceutische industrie, die zo begaan zijn met de zieke mens.

Nochthans blijken de toegelaten met E-nummers aangeduide toegelaten(door sommige fabrikanten in de voedingsmiddelenindustrie ten onrechte als "goedgekeurde" aangeduide) toeslagstoffen, lang niet zo onschuldig als men ons wil doen geloven.

Het metabolisme is een zeer complex systeem en de variatie waarop het functioneert is sterk individueel gebonden. De goede werking ervan wordt het best verzekerd door gebruik van voeding die optimaal is voor de persoon in kwestie. Weerzin tegen een bepaald voedingsmiddel is geen onzin, maar wellicht een adequate en heel terechte reactie op voor betrokkene onjuiste voeding.

Hoewel zeer gevoelige personen ook allergisch kunnen reageren op natuurlijke basisingredienten, lijkt het in de rede liggen dat uit gezondheidsoverwegingen een voedingspatroon dat gebaseerd is op niet-voorbewerkte land- en tuinbouwprocducten de voorkeur behoort te krijgen op de toenemende consumptie van fast-food.

Een opsomming van mogelijke bijwerkingen van een aantal toegelaten aditieven stemt niet tot vrolijkheid:
Angio-oedeem, anafylactische shock, astma, bloeddrukverhoging, broeddrukverlaging, bronchspasmen, darmkrampen (gasvorming), diarree, laxerend, duizeligheid (zie ook ziekte van Ménière), ecxeem, gedrags- en neurologische afwijkingen, hartkloppingen, fotosensibiliteit (lichtgevoeligheid), histamine-vrijmakers, hoofdpijn, dermatitis (huiduitslag, hyperactiviteit, jeuk (pruritis), loopneus (rhinitis), maag-darmstoornissen, migraine, misselijkheid en overgeven, netelroos, neuspoliepen, puntbloedingen (purpura) roodheid (erytheem), slijmvliesirritatie, spasmen, spastische colon, vochtophoping (oedeemvorming), ziekte van Ménière (duizeligheid).

Omdat artsen niet zo gemakkelijk voeding aanmerken als oorzaak voor klachten kan het, als het al gebeurt, heel lang duren voor een toeslagstof als de bron van specifieke klachten wordt geconstateerd.

Alle specifieke stoffen echter die in natuurlijke en onbewerkte voedingsmiddelen in wisselende hoeveelheden voorkomen, zijn stoffen die uw gezondheid in het algemeen niet aantasten.

Er vanuit gaande dat voedingssupplementen de volksgezonheid positief beinvloeden, omdat mensen een betere immuniteit kunnen opbouwen en minder bevattelijk worden voor ziekte, dan kost dat de gezondheidszorg en daarbinnen operende machtige farmaceutische industrie omzet.

Kennelijk bestaat die vrees, anders zou de EG niet zijn benaderd met een lobby om het gebruik van voedingssupplementen grondig te belemmeren.
Vanuit dezelfde hoek kunnen we blijven wachten als het gaat om maatregelen om het toepassen van alle bestaande en nieuwe chemische elementen in de voedingsindustrie even kritisch te laten toetsen door die wetenschappelijke commissie.

Voor wie geinteresseerd in de toeslagstoffen die in de voedingsindustrie zijn toegelaten en de daaraan verbonden mogelijke bijwerkingen kan ik het boek van dr J. Kamsteeg:
"E=eetbaar"
van harte aanbevelen.
wordt vervolgd

[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd door Melisz op 11 November 2002 om 19:25 uur]
Voeding, gezondheid en verstoorde marktwerking.
BerichtGeplaatst: Zo Nov 10, 2002 5:25 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Hee, Melisz, interessant allemaal. Zou je als het zulke lange stukken zijn met alinea's kunnen werken?

Dit is moeilijk te lezen, vooral als je - zoals ik - al een hele werkzame dag achter het beeldscherm gezeten hebt.

Hier en daar wat wit doet voor mijn ogen wonderen. Ik zal je bijdrage morgen nog eens goed lezen.

Groetjes uit Curacao!


"Condemnation without investigation is the height of ignorance". Albert Einstein
Voeding, gezondheid en verstoorde marktwerking.
BerichtGeplaatst: Ma Nov 11, 2002 19:27 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Bedankt voor de tip. Graag gedaan. Ik hoop dat je er nu beter mee uit de voeten kunt.
daar is geen soepel weerstand so volkome
soos die geduld en buigzaamheid van bome. E.Eybers
Voeding, gezondheid en verstoorde marktwerking.
BerichtGeplaatst: Ma Nov 11, 2002 20:54 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


In het nog niet zo lang achter ons liggende verleden kenden we in Nederland een cooperatieve samenwerkingsvorm, die vooral de historsch economisch zwak georganiseerde agrarische sector tot bloei heeft gebracht. Aanvankelijk begonnen met als opzet via cooperatieve banken boeren tegen redelijke tarieven wat meer financiele armslag te geven groeiden binnen de daardoor in het agrarisch milieu gekoesterde cooperatieve gedachte een scala de agrarische belangen dienende coorperatieve bedrijven. Elk dorp van enige agrarische betekenis bezat wel een (stoom-)zuivelfabriek en een handelscooperatie voor landbouwartikelen, waar in- en verkoop plaats vond van producten uit en benodigdheden voor de sector.

Verspreid over het land ontstonden zo vooral in de tuinbouwgebieden ook de veilingen, waar groenten, fruit en aardappelen werden aangevoerd, gekeurd en aan de hoogstbiedende verkocht. De veilingen bezaten ook een soort egalisatiefonds, dat bij te grote aanvoer zorgde dat niet verkochte partijen werden doorgedraaid zodat die niet op de markt kwamen. Het fonds vergoedde de getroffen telers dan een minimumprijs.

Dat systeem heeft zowat een eeuw lang gezorgd voor een goed georganiseerde markt, waarop telers en handelaren elkaar vonden en waar de marktwerking zorgde voor een redelijke consumentenprijs. Sinds enige jaren hebben een aantal grote veilingen zich verenigd en "hun" veiling-markt-werking omgevormd tot grote handelsbedrijven, die contracten sluiten met telers voor de levering van bepaalde hoeveelheden van bepaalde producten tegen een vooraf vastgestelde prijs.

De telers worden op die manier niet meer betaald op basis van de prijs zoals die door de markt wordt bepaald op het moment dat het product wordt geleverd, maar op basis van een prijs, die al lang is vastgelegd voor het product op de markt komt. We zien hier in feite dezelfde ontwikkeling als die al eerder heeft plaats gehad bij de cooperatieve boerenleenbanken.

De boeren, die gezamenlijk de feitelijke eigenaren waren van deze banken, zuivelfabrieken, handelsondernemingen en veilingen zijn door die instellingen de facto buiten spel gezet en nu overgeleverd aan instellingen die formeel misschien nog agrarische belangenbehartigers heten te zijn, maar die hun taal niet meer spreken. De instellingen zijn doel op zich geworden en realiseren zich waarschijnlijk pas in tweede instantie dat zij verplicht zijn een dienende taak te vervullen in het belang van de oorspronkelijke eigenaren van hun onderneming.

In het verleden zijn al eerder voor agrarische producten door verwerkende industrieen teeltcontracten afgesloten. In de praktijk dacht men kon dat voor beoren voordelig uitpakken, als bijvoorbeeld de prijzen op de aardappelmarkt eens slecht zouden zijn. Wanneer alles normaal verloopt krijgt de teler de bedongen contractprijs en neemt de tegenpartij alles af.

Maar het kan altijd tegen zitten in de landbouw. Stel de marktprijs ligt onder de contractprijs. Dan gaat de koper moeilijk doen. Komt herhaaldelijk op het land en bij de oogst keuren en keurt spijkers op laag water zoekend partijen af voor levering om niet te behoeven voldoen aan het contract en zijn behoefte op de markt te kunnen dekken.

Is het echter een slecht oogstjaar en ligt te marktprijs hoog dan is de koper graag bereid om met wat mindere kwaliteit genoegen te nemen, maar vaak blijft de hoeveelheid in een slcht jaar onder het gemiddelde en daarmee onder het contract, wat de teler op een boetekorting komt te staan, omdat hij niet aan het contract kan voldoen. Contractteelt is daarom vooral nadelig voor de producent en voordelig voor de tegenpartij.

De partijen die tegenwoordig de prijs bepalen voor de agrarische productie zijn de grote afnemers, handelsbedrijven, verwerkende industrie en de grootwinkelbedrijven. Degenen die het gelag betalen zijn de telers en dan vooral de kleinere telers, de zelfstandige winkeliers, kleinere groothandelsbedrijven en ???? Juist de consument!
Waar koopt de consument het meest zijn agrarische producten? Op de eerste plaats in de grootwinkelbedrijven, die niet bereid zijn inzicht te geven in de prijsvorming van hun groenten- en fruitassortiment.

Dat blijkt niet verstandig, want de partikuliere groentenman blijkt vaak flink voordeliger te leveren, evenals de marktman, die ook een aantrekkelijker prijs vraagt voor hetzelfde product. Of ik daarvan wakker lig? Helemaal niet. Wie teveel wil betalen ga zijn gang, maar ik gun het liever de plaatselijke winkelier. Als die dan ook nog eens voordeliger blijkt, dan voel ik me echt niet geroepen alleen uit gemakzucht aanzienlijk meer te betalen. En dat alleen omdat ik in de landelijke supermarktketens meteen naast groenten, zuivel, vlees, huishoudelijke artikelen, tijdschriften, schrijfgerei en ik weet niet wat al meer kan inkopen. Zaken overigens, waarvoor ik beter ook maar eerst elders eens even rondneus.

Wat blijkt ook? Groenten die nog wel via de veiling en de groentenman hun weg vinden naar de consument voldoen beter dan de massaal geoogste productie uit de contractteelt. Om maar iets te noemen de boontjes die in de landelijke supermarktketens deze zomer werden aangeboden, zijn door de niet op deze taak berekende oogstmachines zodanig geschandaliseerd, dat het product in de winkel er al; onsmakelijk uitzag. Ik begrijp werkelijk niet dat de Nederlandse consument dat product, door de supermarkt aangeduid met het kwaliteitsmerk: KLASSE I !!!!, zich door de strot laat duwen.

Gelukkig zijn er nu weer bonen -natuurlijk ook op contract geteeld- beschikbaar, die uit Afrika worden aangevoerd. Daar wordt menselijke arbeid door de handel zo slecht betaald dat ze goedkoper is dan een Nederlandse oogstmishandelingsmachine. Keurig netjes in kistjes gelegd, nog voorzien van de steeltjes en de puntjes, zonder bruine beschadigingsplekken en zonder blad en stelen van de plant, kun je tegenwoordig bij onze grootgrutters de sperziebonen beter buiten dan in het seizoen betrekken!

Tot op heden ben ik slechts hoogst zelden de kwaliteitsaanduiding klasse II tegengekomen, maar dat was er dan ook naar. Meer hooi dan verse groente en beter geschikt als veevoer dan voor verwerking in de keuken. Waar ik me ook aan erger is het bijschudden en daarna ondereen schudden van verse peultjes, boontjes e.d. in een kistje met een flink restant oude exemplaren.

En waarover ik me verbaas is dat de meeste consumenten daarna toch nog gewoon zomaar een greep doen met hun hand in zo'n bak en kritiekloos het oude slappe spul accepteren. Ik prijs me dan toch maar gelukkig met een Turkse winkel in de buurt. Mooie verse groenten tegen een heel billijke prijs en ook nog eens heel aardige lui.
daar is geen soepel weerstand so volkome
soos die geduld en buigzaamheid van bome. E.Eybers
Voeding, gezondheid en verstoorde marktwerking.
BerichtGeplaatst: Wo Nov 13, 2002 1:14 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Ben het helemaal met je eens, Melisz. Hier op de drijvende markt weet iedereen wanneer er verse groente komt en dan nog ga je heel kritisch kijken.
"Condemnation without investigation is the height of ignorance". Albert Einstein
  Weerwoord forum index » Onderwijs en Gezondheidszorg
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 1  

  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.