Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Actualiteiten » Kinderrecht
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Kinderrecht
BerichtGeplaatst: Di Feb 19, 2002 0:24 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Motie met betrekking tot de rechten van het kind door mij in te brengen op het congres van 10 Maart van Leefbaar Nederland:

Voor de grondwet zijn alle mensen gelijk en hebben alle mensen dus ook dezelfde rechten.

Vreemd genoeg wordt deze wet waar het kinderen betreft door rechters, justitie, de Orde van advocaten, raden van kinderbescherming, hulpverlenende instanties, de huidige volksvertegenwoordigers en de Nederlandse regering met voeten getreden.

Het menselijke ras bestaat uit mannen en vrouwen en het voortbestaan daarvan wordt bereikt doordat een aantal daarvan vanuit een ten principale liefdevolle verhouding er toe overgaat, voor zover de natuur en tegenwoordig de medische wetenschap dat toelaat, zich voort te planten, dat wil zeggen kinderen te krijgen.

Sommigen noemen dat een zegening van ongeacht welk opperwezen. Hoe dan ook het is en blijft een zegening van moeder natuur en gelukkig maar.

Deze kinderen hebben rechten vanaf de conceptie en zijn soms zelfs al voor hun geboorte mondig. In ieder geval is het zo dat zij dat vanaf de geboorte zijn. Zij hebben dan een naam, een identiteit en zijn volwaardig burger. Zij kunnen dat wellis waar niet in volzinnen uitdrukken, maar hebben andere methodes om hun wensen en gevoelens duidelijk tot uitdrukking te brengen.

Deze kinderen hebben een vader en een moeder en dat is in hun eerste levensjaren het fundament van hun bestaan en hun grondrecht.

Het is zo dat sommige ouders om diverse redenen het verkiezen om hun wegen te laten scheiden. Dit laat echter onverlet het recht van het kind op zijn fundament, namelijk op zijn vader en moeder.

De huidige wetgeving voorziet in deze situatie door beide ouders het gezag toe te kennen.

Nu is het zo dat sommige ouders en met name moeders de fundamentele rechten van de betrokken kinderen niet respecteren en op de meest uiteenlopende manieren deze wetgeving frustreren teneinde het wettelijk toegekende gezag aan de andere ouder te onttrekken en meestal met het doel de omgang tussen vader en kind te bemoeilijken dan wel onmogelijk te maken. Dit is een ultieme vorm van kindermishandeling en derhalve strafbaar.

Zulks echter gebeurd willens en wetens in een nauwe samenwerking van Rechters, de Orde van advocaten, justitie, Raden van Kinderbescherming, hulpverlenende instanties, de huidige volksvertegenwoordigers, met name PvdA, VVD, D66 en CDA, grote machtsblokken binnen politieke partijen, met name b.v. het binnen de PvdA opererende gesubsidieerde Clara Wichman instituut, en een totaal gecorrumpeerde Nederlandse regering, omdat al deze lieden hier een zeer goed belegde boterham aan verdienen.

Om deze problematiek op te lossen hoeven geen nieuwe wetten geformuleerd te worden. Een oud en wijs Chinees spreekwoord zegt hierover: “Hoe meer wetten, hoe meer dieven”.

Indien een van de partijen zich niet aan de huidige wetgeving, namelijk het uitvoering en daarmede inhoud geven aan het gezamenlijk gezag, wenst te houden, overtreedt deze daarmee de wet en dient derhalve bestraft te worden.

Aangezien deze partij zich schuldig maakt aan het schenden van de fundamentele rechten van het kind en daarmee kindermishandeling pleegt dient deze persoon onmiddellijk van het ouderlijk gezag ontheven te worden en zelfs eventueel, naarmate de ernst van de begane mishandeling, gevangenisstraf dan wel een taakstraf opgelegd te krijgen.

Rechters, advocaten, ambtenaren van justitie en Raden van Kinderbescherming, hulpverlenende instanties, bepaalde huidige volksvertegenwoordigers, met name van PvdA, CDA, VVD en D66, grote machtsblokken binnen politieke partijen, met name b.v. het binnen de PvdA opererende gesubsidieerde Clara Wichman instituut, en leden van de Nederlandse regering, die deze vorm van kindermishandeling ondersteunen dienen onmiddellijk uit hun respectievelijke functies ontheven en in het geval van een instituut opgeheven en gesanctioneerd te worden.

Zestig % van de in Nederland gevoerde rechtszaken heeft betrekking op het familierecht en de helft daarvan op de problematiek aangaande het omgangsrecht. Dan laat ik het aantal rechtszaken wat betrekking heeft op emotioneel en maatschappelijk ontspoorde ouders en kinderen en dus direct gerelateerd is aan het vorenstaande gevoeglijk nog maar even buiten beschouwing.
Van belang in deze is dat de gemiddelde salarissen van justitie ambtenaren 10% hoger ligt dan die van de andere departementen en teven is het zo dat je in Nederland overal je beklag over kunt indienen bij de Nationale Ombudsman behalve over het functioneren van een rechter.

De hier genoemde problematiek kost de Nederlandse belastingbetaler dus vele miljarden en dat niet alleen.

Door het laakbaar en strafbaar handelen van bovengenoemde personen en instanties worden veel mensen ernstig beschadigd, soms zelfs zo erg dat zij daardoor jarenlang niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en eventueel zelfs in de WAO terechtkomen.

Bovendien zijn de genoemde kindermishandelende ouders per definitie niet in staat om kinderen op te voeden.
Daardoor ontsporen veel van deze kinderen, hetwelk nog eens een extra belasting legt op de samenleving. En dat zowel in morele als materiële zin.

Adriaan de Velde Harsenhorst abvelde@hotmail.com

Kandidaat 2e Kamer Leefbaar Nederland district Middelburg

P.S. Ik verzoek een ieder dringend deze motie per e-mail te steunen.Luctor et Emergo
Kinderrecht
BerichtGeplaatst: Di Feb 19, 2002 14:45 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


abvelde,

het is volgens mij een goede zaak dat kandidaat-kamerleden zich actief met politiek-inhoudelijke zaken binnen hun partij bezighouden. Moties indienen is daartoe een goed middel, en ik juich deze handelwijze dan ook toe.

Toch heb ik ook een aantal opmerkingen aangaande de 'vorm'.
Het doel van een motie is om het congres een specifieke uitspraak te laten doen over een onderwerp. Het is belangrijk dat deze uitspraak voor een ieder duidelijk is en niet voor verschillende uitleg vatbaar. Daartoe wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een min of meer gestandaardiseerde vorm van indelen van deze uitspraak.
In de eerste plaats moet duidelijk zijn WIE die uitspraak doet. Dat is ook het eerste dat wordt vermeld. Bijvoorbeeld: "De algemene ledenvergadering van Leefbaar Nederland, in congres bijeen op 10 maart 2002, ....".
In de tweede plaats geef je aan wat het onderwerp is van de motie, en welke feiten en overwegingen daarbij van belang zijn. Dit gebeurt meestal in de vorm van bijzinnen die beginnen met termen als "constaterende dat .....," en "overwegende dat .....," Bijvoorbeeld:
"... overwegende dat alle mensen volgens de grondwet gelijk zijn en dus gelijke rechten hebben,
overwegende dat kinderen vanaf de geboorte mondig zijn, dat zij een naam en een identiteit hebben, dat zij volwaardig burger zijn,
overwegende dat zij dat weliswaar niet in volzinnen kunnen uitdrukken, maar dat zij andere methodes hebben om hun wensen en gevoelens duidelijk tot uitdrukking te brengen,
constaterende dat vreemd genoeg deze wet waar het kinderen betreft door rechters, justitie, de Orde van advocaten, raden van kinderbescherming, hulpverlenende instanties, de huidige volksvertegenwoordigers en de Nederlandse regering met voeten getreden wordt, ...."
En zo nog een tijdje door.
Het derde deel van een motie is traditioneel het gedeelte waar de meningen en aanbevelingen wordt uitgesproken, ook hier in de vorm van bijzinnen: "... is van mening dat ....," of "beveelt de Nederlandse Regering aan om ....," en variaties hierop.
Het slot van een motie is de afsluiting van de tekst. Deze luidt steeds: "... en gaat over tot de orde van de dag.".

Voorbeeld van een complete motie:
"De algemene ledenvergadering van Leefbaar Nederland, in congres bijeen op 10 maart 2002,

constaterende dat abvelde een motie aangaande voogdijschap heeft ingediend,
overwegende dat een actieve houding van LN-leden ten allen tijde wordt aangemoedigd,

is van mening dat dit initiatief navolging verdient,
feliciteert abvelde met zijn initiatief,

en gaat over tot de orde van de dag."


Het lijkt mij nuttig om de tekst van uw motie om te zetten in deze vorm, omdat dit heel duidelijk maakt wat de status van een (deel-)uitspraak is, en omdat hierdoor ook persoonlijke meningen en pleidooien uit de tekst verdwijnen. Deze laatsten zijn meer geschikt voor het debat tijdens het congres. Eventueel kunnen ze in een toelichting opgenomen worden BUITEN de tekst van de motie. Een motie waarvan de congresgangers de inhoud niet direct begrijpen en de consequenties niet kunnen overzien zal minder vaak gesteund worden dan een motie waarin een heldere uitspraak gedaan wordt.
Bij het indienen moet uiteraard wel de naam van de indiener worden vermeld.

De reden dat ik zo diep op de vorm inga is, dat ik zelf na lezing ook niet helemaal begrijp wat de uitspraak is die u wilt doen. Wat moet er precies gebeuren?
Bij bepaalde onderdelen plaats ik ook inhoudelijk vraagtekens (kinderen hebben niet volledige burgerrechten, bepaalde rechten zijn leeftijdsafhankelijk) maar daar kom ik later misschien nog op terug.

[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd door Theo op 19 Februari 2002 om 14:52 uur]
Kinderrecht
BerichtGeplaatst: Wo Feb 20, 2002 23:23 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Elke reactie is welkom. Elk door de overheid gemolesteerd kind levert de Raden van kinderprostitutie naar ik heb begrepen 50.000 Euro belastinggeld op. Doe een wetsvoorstel. Ik houdt mij aanbevolen


Luctor et Emergo
Kinderrecht
BerichtGeplaatst: Wo Feb 20, 2002 23:26 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Ik houd mij aanbevolen. Vreemd dat Fortuyn daar nooit over praat. Zal wel niet aan voortzetting van het menselijk ras doen, maar meer aan zelfverheerlijking.


Luctor et Emergo
Kinderrecht
BerichtGeplaatst: Do Feb 21, 2002 0:52 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Amendement.

Toe te voegen aan het programma als punt 26.

Ondergetekenden willen graag de volgend tekst toegevoegd hebben aan het 25 puntenprogramma van Leefbaar Nederland
als artikel 26.

26.

Dat de rechtelijke macht zich moet houden aan artikel 252.lid 2 van Boek 1 van het BW, waarbij gesteld wordt dat bij echtscheidingen beide ouders het gezag blijven behouden. Die zaken waarbij reeds is afgeweken van deze wet moeten nietig verklaard worden. Onttrekking aan het ouderlijk gezag van de ander door één van de ouders, moet strafbaar worden gesteld met maximaal 1 jaar gevangenis straf.


Toelichting.

Uit onderzoek is gebleken dat tot nu toe ca. 1.500.000 kinderen geen contact meer hebben met één van de 500.000 ouders en dat daar ca. 50.000 kinderen per jaar bijkomen. Dat is een slechte zaak voor de kinderen hetgeen onmiddellijk veranderd moet worden.Luctor et Emergo
  Weerwoord forum index » Actualiteiten
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 1  

  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.