Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie » Is het verlies van lokale culturen ramp of evolutie?
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 

Wat zullen de gevolgen zijn van de culturele globalisering?
Acculturisatie: het maakt samenlevingen kapot. Nihilisme en DEUSE zullen zegevieren.
57%
 57%  [ 4 ]
Het schept de ruimte en de gelegenheid voor wereldburgerschap. Een nieuw tijdperk breekt aan.
42%
 42%  [ 3 ]
Totaal aantal stemmen : 7

Is het verlies van lokale culturen ramp of evolutie?
BerichtGeplaatst: Zo Jul 08, 2012 2:44 Plaats reactie Reageer met quote
Willem
   
 


In het verleden waren autonome cultuurveranderingen trage processsen welke eeuwen in beslag namen. Snelle cultuurveranderingen waren altijd het gevolg van niet autonome processen en niet zelden opgelegd door bloedige overheersing. Andere cultuurveranderingen gingen gepaard met acculturisatieprocessen: verlies van eigen cultuur zonder dat daar meteen een nieuwe cultuur voor in de plaats kwam. Acculturisatie gaat samen met ontbinding van de samenleving (desintegración social), de zekerheden verdwijnen: wat is goed wat is fout; rollenpatronen veranderen, waardoor de waardenhiërarchie verandert; het gaat samen met verlies van identiteit van zowel geslacht(género) als van volk (etnia), waardoor vluchtgedrag in de vorm van alcohol- en drugsmisbruik sterk toeneemt. Het heil, de zingeving vasn leven, van maatschappij wordt vaag. Acculturisatie is dan ook zeer vaak met uitsterving samengegaan. Volkeren waar de mannen opgevoed werden met het jagers- en krijgersideaal, en de vrouwen de landbouw deden, en waar mannen ineens niet meer mochten jagen, kansloos werden als krijger, zoals vele, bijna alle indianenvolkeren, de mannen verloren er zich in drank vluchtten in drugs, vele van deze volkeren zijn uitgestorven of met uitsterven bedreigd.

Vele antropologen zijn van mening dat door ontbinding van samenlevingsverbanden (sociale desintegratie), individualisering, de moderne media en commercie in de laatste twintig jaren meer culturen zijn verdwenen dan in de daaraan voorafgaande 5.000 jaar. Met andere woorden: de globalisering op cultureel terrein.

Cultuur wordt voor een groot deel onbewust overgedragen van ouders, familie, en breder, door de gehele gemeenschap op kinderen. We zijn er ons niet meer bewust van maar op de één of andere manier vinden mensen in cultuur 1 waarden abc belangrijker dan waarden xyz en in cultuur 2 vinden de mensen dat ayz veel belangrijker dan xbc. Dat zijn in sommige gevallen dermate vastliggende waardenpatronen, dat onderzoekers genetische factoren niet uitsluiten.
Maar goed, afgaande op de gebruikelijke theorieën zou cultuur voortkomen uit socialisatieprocessen en genetica geen bepalende rol spelen.
Doordat gemeenschaps- en familieverbanden losser worden, ouders vaker beiden werken, en Teevee, radio, internet, commercie ons bepaalde ideaalbeelden opdringen, van jongs af aan, zouden wereldwijd culturen steeds meer op elkaar gaan lijken, en bestaande lokale en traditionele culturen op grote schaal weggevaagd worden. Sommigen zien dat als een ramp voor de samenleving, anderen als een stap voorwaarts in de evolutie.

Degenen die het als een ramp zien, zien het als een acculturisatieproces, waardoor naast reeds beschreven verschijnselen als vluchtgedrag (drank en drugs), vooral een nihilistische mens zou ontstaan: materialistisch, enkel belust op genot en sensatie, egoïstisch, asociaal, zonder gemeenschapszin, voor wie slechts eigenbelang telt. En van wie alles mag (el hombre permisivo): ogenschijnlijk tolerant, doch niet vanuit een betrokkenheid (belangstellend voor de ander en diens standpunt in beginsel eerbiedigend) , doch vanuit onverschilligheid, men wenst zich niet druk te maken, wenst ieder in eigen sop gaar telaten koken, zolang daardoor het eigenbelang niet geschaad wordt. Het mensbeeld wat past bij DEUSE (Der Einzige Und Sein Eigentum) van Max Stirner (welke ondanks totaal tegengestelde denkbeelden goed bevriend was met Friedrich Engels).

De optimisten denken dat de mens altijd in de grond sociaal zal zijn, en dat er vanzelf een nieuwe cultuur zal ontstaan, die van de wereldburger: ruimdenkend, tolerant -niet vanuit onverschilligheid doch vanuit betrokkenheid-, die niet langer slechts toebehoort aan de eigen gemeenschap of volk, doch de gehele mensheid als een grote familie, broeders en zusters beschouwt (Alle Menschen werden Brüder).

Culturen houden (hielden) gemeenschappen samenhangend, zijn het bindmiddel, maken menselijke gevoelens en beweegredenen herkenbaar maken het mogelijk elkaar en bepaalde algemene regels te begrijpen zonder dat het uitgelegd hoeft te worden. In je eigen cultuur kun je aanvoelen wanneer iemand te vertrouwen is en wanneer niet, bij mensen uit andere culturen is dat moeilijker te doorgronden, is het veel moeilijker aan te voelen wat mensen denken, voelen, van plan zijn. Zonder een gemeenschappelijke cultuur zou samenleven onmogelijk zijn. Tenzij men bereid is samen te leven met voortdurend wantrouwen en angst of agressie. Zonder cultuur geen samenleving.

Het belang van cultuur is enorm.

De vraag is slechts of we door globalisering inwerkinggestelde aculturisatieprocessen afstevenen op een ramp of op een verlichte toekomst.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Ma Jul 09, 2012 11:05 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


Quote:
Is het verlies van lokale culturen ramp of evolutie?

Voor het gevoel (emotioneel) erg jammer. 'Een ramp' is ook weer zo wat.
Maar dingen die niet voldoen of die niet krachtig genoeg zijn, die verdwijnen.
En het valt vervolgens niet uit te sluiten, dat er weer interessante dingen
voor terugkomen.
Het is dus weer 'je wint wat en je verliest iets'.

_________________
Primair geluk komt met een pakketje: tevredenheid met je leven, geduld, compassie en 't ontbreken van angst. Kost wat moeite...
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Zo Jul 29, 2012 16:49 Plaats reactie Reageer met quote
Hajar
   
 


@Willem 'In het verleden waren autonome cultuurveranderingen trage processsen welke eeuwen in beslag namen.'

Ik verbaas me altijd over deze opvatting, al begrijp ik dat men dat denkt doordat de moderne media en vervoersmiddelen veranderingsprocessen versneld hebben. Een volk is op gegeven moment 'rijp' voor verandering en dan veranderen er ook grote dingen. De komst van de Islam verliep relatief snel, die van het Christendom niet.

Maar de grief herken ik: kleine streektalen als het Baskisch of Fries ea verdwijnen steeds meer. En dat heeft wel te maken met grotere mobiliteit en misschien ook met het zoeken naar een partner buiten eigen streek. En taal wordt levend gehouden binnen de eigen familie en cultuurgroep, hetgeen moeilijker wordt als er steeds meer buitenstaanders in families komen, zoals we tegenwoordig vaak zien.

H

_________________
Hij verleent hen uitstel tot een vastgenoemde termijn 16:61
''Is het probleem niet de bedoeling?"
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Sep 23, 2013 0:21 Plaats reactie Reageer met quote
Willem
   
 


Francis Fukuyama dacht dat met democratie, vrije markt en mensenrechten, kortom het liberalisme in al zijn uitdrukkingsvormen, de eeuwige vrede zou bezegeld zou worden. Het einde van de geschiedenis.

Maar ineens op 11 September 2001 maakte de aanslag op de tweelingtorens een einde aan de droom. Samuel Huntington publiceerde de Clash of civilizations (Botsing der beschavingen) , de wereld zou opgedeeld raken in 5 onderling concurrerende cultuurgebieden: Westeuropa/Noordamerika, Latijns-Amerika, de oude Sowjet-Unie, de Moslem-wereld, Oost-Azië (China-Korea-Thailand, Vietnam).

Waar volgens Fukuyama de globalisering volledig zou zijn, bracht Huntington een verbrokkelde globalisering: Cultureel zouden zich blokken vormen, economisch zouden er onderling concurrerende varianten van de markteconomie ontstaan.

Voklgens de socioloog Gilles Lipotevsky en de econoom Hervé Juvin is de werkelijkheid veel ingewikkelder dan het naïeve westerse wereldbeeld van Fukuyama, of de vijandsbeelden van Huntington. Voorlopig kan geen enkele van de bestaande alternatieven voor de markteconomie op geloofwaardigheid of steun rekenen. De markteconomie blijft nog wel even, dus. En daarmee ook de globalisering; doch over de uitwerkingen van de globalisering lopen hun meningen zeer uiteen:

Lipovetsky ziet de globalisering vooral als een wereldwijde verbreiding van technisch-wetenschappelijke rationaliteit van economische rekensommen en van individuele rechten van de mens en als zodanig als overwegend positief. De negatieve bij-effecten zoals een grotere gerichtheid op consumptie, vermaak en genot en daarmee een oppervlakkige, op korte termijndenkende en individualistische mens zouden geremd worden door groeiend ecologisch bewustzijn en een reactie op westers ethnocentrisme. Anderzijds komt de hiperindividualistische mens zichzelf tegen in een varhardende en eenzamere wereld. Zo zou gaandeweg een nieuwe zoektocht ontstaan naar "de gemeenschap", naar culturele identiteit, waardoor nieuwe culturele gemeenschappen (van nationaal of regionaal karakter) zouden ontstaan, welke de positieve kanten van de globalisering opnemen en terzelfdertijd cultureel eigen kenmerken bezitten, zowel traditionele als recente. De oude culturen verdwijnen, maar er komen nieuwe voor in de plaats. De mens zou nu in een tussenfase verkeren, waarbij men de oude cultuur is kwijtgeraakt en daarmee de waarden en het morele besef welke daar bij hoorden, doch zal spoedig met de nieuwe culturele gemeenschappen een nieuw moreel houvast scheppen. Lipovetsky is pleitbezorger van onderwijs waarin algemene ontwikkeling op allerlei terrein, doch ook universele waarden en een langetermijnvisie voor wereld en mensheid centraal staan (educar para un ser integral). Dat zou het proces kunnen versnellen en gunstig beïnvloeden.

Juvin gelooft daarentegen dat lokale (nationale en regionale) culturen zullen verdwijnen, onder druk van de westerse commercie en media in combinatie met een wereld beheerst door economische technocraten. De plaatselijke democratieën verliezen alle grip op het economisch reilen en zeilen van het land, en de stemmende, betrokken, verantwoordelijke en mondige burger verwordt tot een onverschillige consument, welke slechts oog heeft voor het onmiddellijke eigenbelang: koopkracht in de eerste plaats.

De culturen verliezen hun inhoud, en het individu wordt vloeibaar (een term welke geïntroduceerd werd door Zygmunt Bauman, waarmee hij de maatschappij, mens en identiteit beschrijft die nog slechts berust op voortdurende aanpassing aan onbeheersbare en onvoorzienbare veranderingen en de angst die dat meebrengt) en ontworteld. Zo krijgen we een commercie die de gehele wereld reduceert tot markt en consumenten, een uiterlijk eenvormige wereld bevolkt door wantrouwende en onzekere mensen. In de visie van Juvin keert de wal het schip: milieuvervuiling en gebrek aan grondstoffen zal het systeem doen vastlopen. Dat zal leiden tot volksopstanden en oorlogen, uit de puinhopen zal de mensheid opnieuw opduiken. Echter een verloederde mensheid, zonder waarden, zonder cultuur of gemeenschap, waarin het recht van de sterkste het enige recht zal zijn, en die de oorlog van iedereen tegen iedereen zal strijden tot de barbarij.

Tot zover de samenvartting uit "El occidente globalisado" ik weet niet of het in het duits, engels of nederlands vertaald is; het origineel is in franse taal: "L' occident mondialisé".

Goed om eindelijk ook iets van europese hand te lezen. Ik had totnogtoe vooral latijnsamerikaanse beschouwingen gelezen over de globalisering. En zeker in Chili is deze discussie al van oude datum.

Okee eindelijk een europeaan die er iets over schrijft. Misschien verhoogt dat jullie belangstelling voor dit onderwerrp wat totnogtoe maar weinig geestdrift oogstte.

Ik hoop op meningen.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Ma Sep 23, 2013 9:47 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


Je kunt er van alles van denken en meningen vormen, maar het probleem
is, dat het in de toekomst kijken blijft. En voor men het weet gebeuren er dingen,
die een verrassing zijn en draait alles een andere richting op, die je niet
had voorzien. Dát is al zoveel vertoont...

Dat we last zullen krijgen van het tekort aan grondstoffen, dát zit er in ieder
geval dik in. Maar als je b.v. fossiele brandstoffen neemt: niet alles goedkope
vindplaatsen tegenwoordig en steeds ruimere vraag (we gebruiken als gekken).
Aan de andere kant: er hoeft b.v. maar een doorbraak op gebied van kernfusie
te komen en er zal een zucht van verlichting opgaan.

Antibiotica, die niet meer werkt? DNA zou ons uiteindelijk goed kunnen helpen.

Enz.

Probeer je in de toekomst te kijken dan speculeer je en dus kan de uitkomst
heel anders zijn dan verwacht. Hoe (on)waarschijnlijk scenario's vaak ook lijken.

Very Happy

_________________
Primair geluk komt met een pakketje: tevredenheid met je leven, geduld, compassie en 't ontbreken van angst. Kost wat moeite...
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Jul 08, 2021 0:29 Plaats reactie Reageer met quote
Willem
   
 


Het grote verval van een cultuur wordt veroorzaakt door hedonisme, genotzucht. Het opofferen van de Grote Waarden voor oppervlakkig en kortdurend consumentendom is noodlottig.

Het heil, de zingeving van ons bestaan, is nooit gegeven door behoeftenbevrediging. "Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben/Der täglich sie erobern muß."

Faust van Goethe is leerzaam.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Vr Jul 09, 2021 11:18 Plaats reactie Reageer met quote
estudiant
   
 


Willem:
Quote:
Juvin gelooft daarentegen dat lokale (nationale en regionale) culturen zullen verdwijnen, onder druk van de westerse commercie en media in combinatie met een wereld beheerst door economische technocraten. De plaatselijke democratieën verliezen alle grip op het economisch reilen en zeilen van het land, en de stemmende, betrokken, verantwoordelijke en mondige burger verwordt tot een onverschillige consument, welke slechts oog heeft voor het onmiddellijke eigenbelang: koopkracht in de eerste plaats.

De culturen verliezen hun inhoud, en het individu wordt vloeibaar (een term welke geïntroduceerd werd door Zygmunt Bauman, waarmee hij de maatschappij, mens en identiteit beschrijft die nog slechts berust op voortdurende aanpassing aan onbeheersbare en onvoorzienbare veranderingen en de angst die dat meebrengt) en ontworteld. Zo krijgen we een commercie die de gehele wereld reduceert tot markt en consumenten, een uiterlijk eenvormige wereld bevolkt door wantrouwende en onzekere mensen. In de visie van Juvin keert de wal het schip: milieuvervuiling en gebrek aan grondstoffen zal het systeem doen vastlopen. Dat zal leiden tot volksopstanden en oorlogen, uit de puinhopen zal de mensheid opnieuw opduiken. Echter een verloederde mensheid, zonder waarden, zonder cultuur of gemeenschap, waarin het recht van de sterkste het enige recht zal zijn, en die de oorlog van iedereen tegen iedereen zal strijden tot de barbarij.

Ik ken Juvin niet echt goed, maar zijn sociologische verwachting c.q. filosofie is al voor een wezenlijk deel bewaarheid.
Het past ook bij Spengler met zijn werk "der Untergang des Abendlandes ", waar jij geen fan van bent.

Het paradoxale is dat we bv in het Westen druk bezig zijn met het wijzen naar de Chinese dictatuur terwijl we niet in de gaten hebben dat we suf en verslaafd worden gehouden door de multinationals (de door Juvin beschreven commercie die de gehele wereld reduceert tot markt en consumenten )en hun onderhorige regeringen.

De wal zal idd het schip keren, alleen dan herschikt de macht.
Dan zullen echter ook weer nieuwe gemeenschappen ontstaan met waarden, normen en culturen omdat dit bij de mens hoort met zijn complexe sociale structuren.

_________________
“A mind needs books like a sword needs a whetstone.”
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Jul 13, 2021 3:55 Plaats reactie Reageer met quote
Willem
   
 


Quote:
Dan zullen echter ook weer nieuwe gemeenschappen ontstaan met waarden, normen en culturen omdat dit bij de mens hoort met zijn complexe sociale structuren.
¿Is er iets zichtbaar in die richting op europees/nederlands/lokaal niveau?

Daarvoor lijken mij de connectie tussen bevlogen jongeren en oudere generaties onmisbaar.

Is het mogelijk dat de tegencultuur, (hoogtepunt 1968) welke een breuk met alle traditities veronderstelde dat onmogelijk heeft gemaakt?
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Di Jul 20, 2021 17:03 Plaats reactie Reageer met quote
estudiant
   
 


Ik zie eigenlijk niets op regionaal niveau dat zou kunnen duiden op een nieuwe sociale ordening. Ik denk ook dat het erg moeilijk is voor een individu om dit bewust waar te kunnen nemen wanneer je zelf als eenvoudig burger deel bent van zo'n omvangrijke omwenteling. Realistischer is het om de verschillen te duiden na verloop van lange tijd. Zelfs de ineenstorting van het Romeinse Rijk nam enkele generaties in beslag en ik denk niet dat men toen in die "ineenstorting" als individu helder kon waarnemen wat er precies aan de hand was.

Als er na verloop van tijd nieuwe sociale structuren herkenbaar worden dan denk ik wel dat de aloude menselijke natuur er debet aan is dat jongeren in hun naïeve en redelijk onbezoedelde kijk op het leven de bevlogen aanjagers van nieuwe ontwikkelingen zullen zijn en de ouderen hun ervaring en kennis met hen zullen delen en hen vervolgens zullen proberen af te remmen voor wat voor hen te gek is.
Daarom geloof ik ook niet in die "tegencultuur", dat was hooguit een rimpeling in een gladde vijver. Het heeft nmm geen invloed gehad op de verhoudingen tussen mensen onderling. Ook bestaande tradities zijn toen niet dramatisch veranderd of afgeschaft.

_________________
“A mind needs books like a sword needs a whetstone.”
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Is het verlies van lokale culturen ramp of evolutie?
  Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 1  

  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.