Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Binnenland » Nederland nieuwkomersland
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Vr Nov 30, 2001 13:28 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Nieuwkomersland

Hoe Nederland in zeven jaar paars van kleur verschoot; dat blijft als niet wordt getornd aan gezinshereniging


Als het tumult de afgelopen week over een uitgelekte nota van D66-minister Van Boxtel niet bedriegt, dan worden immigratie en integratie een belangrijk thema in de verkiezingen van 2002. Een onderwerp dat onder Paars lang taboe bleef, ligt nu op ieders lippen. De feiten en cijfers: opdat iedereen weet waar we over praten.

Voordat in 1994 onder leiding van minister-president Wim Kok (PvdA) het eerste paarse kabinet aantrad, telde Nederland 15,3 miljoen inwoners. Iets meer dan twee miljoen (13 procent) van hen waren allochtoon. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een allochtoon iemand die niet in Nederland is geboren of ten minste een ouder heeft die niet hier is geboren. Ongeveer een miljoen allochtonen waren in 1994 afkomstig uit een niet-westers land.

Nederland is in zeven jaar paars nog verder van kleur verschoten. Er zijn nu 16 miljoen inwoners, 3 miljoen daarvan (bijna 20 procent) is allochtoon. Ongeveer de helft komt uit een niet-westers land: zo'n 300 duizend Turken, 300 duizend Marokkanen en 300 duizend Surinamers. Andere grote groepen komen van de Antillen (120.000), uit Joegoslavië (60.000), Irak (40.000), Somalië (30.000), Afghanistan (26.000) of Iran (24.000). De niet-westerse allochtonen zijn de snelst groeiende groep inwoners, en zij maken een steeds groter deel uit van de Nederlandse bevolking. Op straat is de verandering zichtbaarder dan in de statistieken. Het CBS houdt op met tellen na de tweede generatie.

De eerste grote groepen, Turken, Marokkanen en Surinamers, begonnen te komen in de jaren zestig en zeventig. Aan het begin van de jaren zeventig waren er 50 duizend Marokkanen, nu 300 duizend. Eenderde heeft geen werk. Meer dan de helft is afhankelijk van een uitkering. Turken en Surinamers doen het iets beter.

De meeste allochtone jongeren volgen een opleiding aan het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of mavo. Toch zien allochtone ouders, net als autochtone ouders, hun kinderen het liefst dokter of advocaat worden. De schoolresultaten geven daartoe nog weinig aanleiding. Het slagingspercentage ligt bij alle soorten toetsen en examens lager. Antillianen en Arubanen scoren het best van alle allochtonen, Turken het slechtst.

De schooluitval onder allochtonen is erg hoog. Bijna 25 procent van de Turkse en Marokkaanse jongens verlaat de school zonder diploma. Bij de meisjes ligt dat bijna 10 procent lager.

Vooral onder de Marokkanen leidt de achterstand tot frustratie. De eerste generatie keert zich meer in zichzelf en wendt zich af van de Nederlandse samenleving. Ze kijken meer naar eigen televisiezenders en zitten vaker in de moskee dan dertig jaar geleden. De nieuwste cijfers laten een kleine daling zien van werkloosheid, maar dan onder jongeren van de tweede generatie. Meer dan 10 procent van de Turkse beroepsbevolking in Nederland begint een eigen zaak, in de horeca, in de tuinbouw of in het uitzendwezen.

Het is ook de hoogste tijd dat het beter gaat met Marokkanen en Turken, want een nieuwe groep nieuwkomers heeft zich al aangediend. Bij de zestien miljoen inwoners zijn de asielzoekers die nog in de procedure zitten niet meegeteld, net zomin als de illegalen. Tijdens paars meldden zich jaarlijks tussen de 30 duizend en 40 duizend asielzoekers. Tachtigduizend asielzoekers zitten op dit moment in de procedure. Ze wonen meestal in een asielzoekerscentrum. Jaarlijks verdwijnen zo'n 20 duizend asielzoekers uit de statistieken, met onbekende bestemming. Die zijn nog wel in Nederland, maar komen in geen enkele statistiek voor. Ze zijn meestal niet, zoals soms wordt verondersteld, naar eigen land teruggekeerd.

Er zijn ook asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar volgens de staatssecretaris van Justitie niet kunnen terugkeren, omdat hun land te onveilig is. Dat heet 'technisch onverwijderbaar'. Nederland huisvest onder meer tienduizend technisch onverwijderbare Koerden uit Irak.

In 2000 gaf het ministerie van Justitie zeshonderd miljoen gulden (272 miljoen euro) aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en twee miljard (900 miljoen euro) aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Die bijdrage is in acht jaar verzesvoudigd. Nederland geeft jaarlijks slechts 142 miljoen (64 miljoen euro) aan de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR voor opvang van vluchtelingen buiten Nederland.

Opvang

De kosten van immigratie zijn veel hoger dan alleen die voor opvang van vluchtelingen. Turken, Marokkanen en Surinamers zijn veel meer dan Nederlanders afhankelijk van uitkeringen en maken ook meer gebruik van medische voorzieningen. Ook zijn zij oververtegenwoordigd in gevangenissen. Het aandeel van buitenlanders in de criminaliteit is buitenproportioneel. Immigratie betekent dus lastenverzwaring. Immigranten dragen minder af aan de fiscus, terwijl ze meer aanspraak maken op de sociale zekerheid. Een grotere toestroom van immigranten betekent dat de verzorgingsstaat onder druk komt te staan.

De nieuwe immigrantengroepen lijken nog minder dan de eerste generatie Marokkanen en Turken aanstalten te maken om hun plek te vinden in Nederland. Met Irakezen, Somaliërs en Afghanen is het dramatisch gesteld qua werk en opleiding. Hun opvang kost de schatkist de komende jaren een fortuin. Dat is niet het enige. Volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst hebben Afghanen hun onderlinge vetes meegenomen naar Europa en is de Afghaanse gemeenschap in Nederland een explosief mengsel van tribale en religieuze tegenstellingen.

Volgens recent onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant doen de 30 duizend Somaliërs nauwelijks moeite Nederlands te leren. Ze voelen zich verongelijkt dat hun diploma's niet worden erkend en ze zijn bijna allemaal afhankelijk van een uitkering. Ze hebben geen zin om te werken. Bizarre praktijken als vrouwenbesnijdenis worden in Nederland voortgezet. Veel Somaliërs vinden zelfs dat ziekenhuizen daar de faciliteiten voor moeten bieden.

Op dit moment hebben de Iraakse, Somalische en Afghaanse gemeenschappen ongeveer de omvang die de Marokkaanse gemeenschap had in de jaren zeventig. De belangrijkste motor van de bevolkingsaanwas in de dertig jaar daarna was niet asiel, maar gezinshereniging (het over laten komen van vrouw en kinderen) of -vorming (het over laten komen van een huwelijkspartner). In de afgelopen jaren was familie in de helft van alle aanvragen het motief voor immigranten (zie 'motief vaak familie').

Marokkanen trouwden en trouwen nog steeds met Marokkanen en Turken nog steeds met Turken. Zeker 75 procent van de Marokkanen trouwt met een Marokkaan(se) uit Marokko. Bij de Turken ligt dat cijfer ongeveer even hoog. Die bruid of bruidegom spreekt dus weinig of geen Nederlands, de kinderen dus ook niet en die beginnen op school met een bijna onoverbrugbare taalachterstand.

Minister van Grote-Stedenbeleid en Integratie Roger van Boxtel (D66) heeft nu bedacht dat ongebreidelde gezinsvorming slecht is voor integratie. Hij wil, blijkens een nog geheime nota, het asielzoekers met een tijdelijke status niet langer toestaan om ook huwelijkskandidaten over te laten komen. De nieuwe Vreemdelingenwet die per 1 april 2000 van kracht is, staat het asielzoekers reeds in de procedure toe om te beginnen met gezinsvorming en -hereniging.

Het voorstel van Van Boxtel - dat door de PvdA meteen naar de prullenbak is verwezen - is niet erg ingrijpend. De minister van Integratie wil slechts asielzoekers met een tijdelijke status het recht op gezinsvorming ontzeggen. Je mag als asielzoeker met een tijdelijke vergunning nog steeds wél familieleden laten overkomen. En de asielzoekers die al zijn toegelaten - onder wie 60 duizend Joegoslaven, 40 duizend Irakezen, 30 duizend Somaliërs - mogen gewoon doorgaan met gezinshereniging en -vorming.

Maar juist door de importpartners stagneert de integratie van buitenlanders. Dat signaleerde onlangs ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het het rapport 'Nederland als immigratiesamenleving'. Een Turk of Somaliër die een halve Nederlander is geworden, trouwt met iemand die helemaal Turks of Somalisch is. Hun kinderen lopen hetzelfde risico als de eerste generatie: niet opgevoed worden in een gezin dat geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving.

Onvrede

Asielzoekers komen naar Nederland voor een beter leven, net als de Turken en Marokkanen dertig, veertig jaar geleden. Maar asielzoekers staan qua cultuur veel verder van de Nederlandse samenleving af dan de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. Het verschil tussen de Turken en Marokkanen van toen en de nieuwkomers van nu, is dat de eersten werkten en de (ex-)asielzoekers niet. De verklaring is, volgens sommigen, dat langdurig verblijf in het asielzoekerscentrum demotiverend werkt. In het centrum groeit hun onvrede over hun procedure, de Nederlandse bureaucratie en hun bestaan in een caravan.

Maar het weerhoudt de asielzoekers er nooit van alvast te beginnen met gezinshereniging. Hun kinderen zullen, door gezinsvorming, weer nieuwe immigranten aantrekken. Misschien telt Nederland over twintig jaar ook wel 300 duizend Afghanen, 300 duizend Irakezen en 300 duizend Somaliërs. De problemen die er dan zijn zullen de huidige problemen met allochtonen doen verbleken.
Lekker toekomstbeeld......ahum....
Ik ben tegen zinloos geweld!
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Vr Nov 30, 2001 14:18 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Patrick22, wat is je bron?
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Vr Nov 30, 2001 17:32 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Niels,

dit is mijn bron:
http://www.else4.nl/surespeed/wr_eols_article.xcv?doc=read&page=week&date=20011129&docid=10010875


Ik ben tegen zinloos geweld!
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Vr Nov 30, 2001 17:34 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Hallo allemaal!

Ik vrees dat al die politieke partijen alleen maar goede sier willen maken door het asielbeleid nu aan de kaak te stellen.
Ze willen alleen maar stemmen trekken. Na de verkiezingen vergeten ze het gewoon weer. Zo gaat het altijd.
Ik hoop echt dat Pim Fortuyn er wél iets aan gaat doen. Anders zie ik het somber in.
Ik ben tegen zinloos geweld!
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Vr Nov 30, 2001 18:09 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Ja, die gevestigde partijen zeggen altijd A, maar doen B. Dat is niet alleen met de asielproblematiek, maar ook met alle andere kwestie's. De politiek is dood in Nederland. Hopelijk weet LN het te reanimeren!


http://home01.wxs.nl/~breet040/opinie.htm
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Vr Nov 30, 2001 22:07 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Ook Leefbaar Nederland zegt A en doet B. Neem alleen al de verkiezing van lijsttrekker en het congres dat dat moest beslissen. Diverse mensen werd het woord ontnomen en werden belachelijk gemaakt. Diverse mensen hebben hun lidmaatschap opgezegd naar aanleiding van dat congres, ook Pim Fortuyn aanhangers.

Maar goed, het gaat hier over 'Nederland Nieukomersland' en daarover kan ik gewoon zeggen wat ik al 4 jaar roep: een streng en rechtvaardig Europees beleid. Vluchtelingen opnemen moet in verhouding staan tot bevolkingsdichtheid, Nederland zou dus Europees gezien veel minder asielzoekers moeten toelaten, of na toelating deze asielzoekers moeten onderbrengen in andere Europese landen.


Homo sum: humani nil a me alienum puto
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Vr Nov 30, 2001 22:10 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Roepen ja! Dat doet het paarse kabinet ook al een paar jaar. Nou, daar hebben we nogal wat aan!


Ik ben tegen zinloos geweld!
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Vr Nov 30, 2001 22:14 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik ben ook geen fan (meer) van Paars, maar dat is bekend geloof ik. Op andere sites lees ik wel eens dat ik extreem links ben terwijl ik nog nooit linkser dan PvdA heb gestemd. Toch ga ik volgend jaar voor het eerst in mijn leven SP stemmen. Misschien dat dat mij dan extreem links maakt, maar dat kan ook aan mij weggedrag liggen (zie discussie over te hard rijden)


Homo sum: humani nil a me alienum puto
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Vr Nov 30, 2001 23:22 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Dat weggedrag lijkt me eerder link dan links.
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Za Dec 01, 2001 0:12 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Maakt mij dat extreem link?


Homo sum: humani nil a me alienum puto
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Za Dec 01, 2001 4:41 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Superlink...


Overigens heeft Pim Fortuyn op de Nederlandse populariteitssnelweg het tempo dusdanig gedrukt dat van een ernstig negatieve snelheid kan worden gesproken...

Daar staat ook een boete op. Uit te delen bij de komende verkiezingen.

Alleen de snelheid van Netelenbos was nog lager.

Maar dat zal GEEN verbazing hebben gewekt!
Kan het een onsje minder?
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Za Dec 01, 2001 13:55 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Ha die Reurslag.

Ook ik heb het op TV gezien : Pim Fortuyn is niet populair. Hoewel ik wel daar mijn kanttekeningen bij zet. En voordat bijna iedereen mij een Pim Fortuyn aanhanger noemt wil ik dit even uitleggen.

Op TV, radio en in de krant word je tegenwoordig te pas en te onpas geconfronteerd met enquete resultaten. Daarbij komen ook nog de telefonische enquetes waarvan je meestal het resultaat niet ziet, omdat die voor bedrijven gehouden worden. Maar ik focus me even op de eerste enquetes.

Gezien de enorme hoeveelheid enquetes die aangehaald worden in de media is het vreemd dat ik eigenlijk nooit gevraagd ben om mijn mening (en ik zal niet de enige zijn denk ik). Wiskundig bekeken is dat eigenlijk onmogelijk.

Daarnaast is het zo dat een enquete wel representatief moet zijn. En ik vraag me af hoe representatief de enquetes zijn. Ik heb wel eens gehoord en gelezen dat een enquete onder 500 Nederlanders al als representatief gezien wordt. Deze 500 Nederanders is slechts 0.03125 promille van de samenleving. Gezien de enorme verscheidenheid aan geloven, culturele achtergronden, politieke voorkeuren etc. kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat een dergelijke enquete niet echt representatief is.


Discriminatie en rascisme zijn verboden, maar constateren mag wel. En dat doe ik ook.
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Za Dec 01, 2001 13:56 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Ik begrijp van Cliff dat hij op het congres van LN was toen de lijsttrekker gekozen werd.


Discriminatie en rascisme zijn verboden, maar constateren mag wel. En dat doe ik ook.
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Za Dec 01, 2001 13:58 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


...dus al die 'ramingen' van 5 tot zelfs wel 12 zetels voor LN moeten we inderdaad...Kan het een onsje minder?
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Za Dec 01, 2001 15:10 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Inderdaad Reurslag ook die moeten we nu nog met een korrel zout nemen.


Discriminatie en rascisme zijn verboden, maar constateren mag wel. En dat doe ik ook.
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Za Dec 01, 2001 16:23 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:
Ik begrijp van Cliff dat hij op het congres van LN was toen de lijsttrekker gekozen werd.


Nee, maar ik heb wel contact gehad met mensen die er wel zijn geweest én ik heb teksten/verslagen gelezen over het congres.

Kijk eens op het Pim Fortuyn forum, daar kun je aardig wat lezen over het congres. Ook zijn er nieuwsbrieven die via E mail door LN worden rondgestuurd. Verder heb ik contact met bestuursledvan LN gehad om bepaalde zaken te verifiëren die ik bijvoorbeeld las op het Pim Fortuyn forum. Er wordt daar nogal wat beweerd over het bestuur. Tevens wilde ik mijn afkeer duidelijk maken van de manier waarop het bestuur van LN het forum van Anoinette Bulten (Idee en kansen heeft gecensureerd.

Uiteraard weet ik echt niet alles over/van LN, maar ik heb bepaalde dingen gezien/gehoord/gelezen waarvan ik vind dat het echt niet kan voor een vernieuwende 'democratische' partij.

Hoe zeer ik ook met Bram van Tongeren in conflict heb gelegen en nog steeds lig, vind ik het respectabel dat hij (ondanks zijn stem op Pim Fortuyn) besloten heeft zijn lidmaatschap op te zeggen (lees hier maar eens na, dan zie je ook gelijk dat geprobeerd wordt discussie de kop in te drukken). Ik denk dat velen dat voorbeeld zouden moeten volgen.

Maar goed, ik wijk erg af van de originele discussie dus zal hier verder niet uitwijden over LN.


Homo sum: humani nil a me alienum puto
Nederland nieuwkomersland
BerichtGeplaatst: Zo Dec 02, 2001 1:11 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Discussie over LN hier voortzetten.


Homo sum: humani nil a me alienum puto
  Weerwoord forum index » Binnenland
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 1  

  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.